OBTENCIÓ PERMÍS DE CONDUIR

Condicions per a l’obtenció del permís o permís de conduir

El permís de les classes C1, C, D1 i D només s’expediran a conductors que siguen titulars d’un permís en vigor de la classe B.

El permís de les classes B+E, C1+E, C+E, D1+E i D+E només podran expedir-se a conductors que ja siguen titulars d’un permís en vigor de les classes B, C1, C, D1, o D, respectivament.

Per a conduir vehicles que realitzen transport escolar, turismes destinats al trasnport públic de viatgers i vehicles prioritaris quan utilitzen aparells emissors de llums o senyals acústics especials, tots ells amb una massa màxima autoritzada no superior a 3.500 quilograms i el número de seients de la qual, inclòs el del conductor, no excedisca de nou, serà necessari tindre una experiència, durant almenys un any, en la conducció de vehicles a què autoritza el permís ordinari de la classe B i superar una prova de control de coneixements sobre reglamentació aplicada a esta classe de vehicles, que s’indiquen en l’article 51.3 del Reglament General de Conductors. (Autorització BTP) . L’any d’antiguitat podrà ser substituït per un certificat que acredite haver completat una formació específica teòrica i pràctica impartida per un centre de formació de conductors autoritzat per a això i la superació de les proves de control de coneixements i de aptituds i comportaments, que s’indiquen en els articles 51.3, 52.3 i 53.1 del mencionat Reglament.

Els ciclomotors i els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda (cotxes de minusvàlid) , es podran conduir amb permís de les classes A1, A i B o amb la llicència de conducció corresponent.

El Ministeri de l’Interior, a través de la DGT, condiciona l’obtenció del carnet o permís de conduir de la següent manera.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

DNI, NIE o passaport en vigor.
Li entreguem 8 fotografíes de
manera gratuita.
Nota: tots els certificats tenen una validesa de 90 dies. Una vegada el certificat mèdic és entregat en la DGT té un any de validesa, sempre que es presenten a les convocatòries a examen.
ACCEPTEM PAGAMENTS AMB TARGETA DE CRÈDIT