CERTIFICAT ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS

Per a posseir gossos potencialment perillosos és necessari obtindre una llicència administrativa, atorgada per l’autoritat municipal o estatal.

S’han de complir els requisits següents:

  • Ser major d’edat. (presentant fotocòpia del D.N.I.)
  • No presentar antecedents penals respecte a alguns supòsits com a delictes contra la propietat, la moral, la llibertat sexual o l’homicidi. Per a demostrar-ho es deu ajuntar un certificat de penals (sol·licitar certificat d’antecedents penals) i una declaració jurada de no haver sigut sancionat per la present Llei.
  • Disposar de capacitat física i psicològica per a posseir un d’estos animals reconeguda per mitjà de Certificat Mèdic.
  • Acreditació d’haver subscrit un Segur de responsabilitat civil per danys a tercers.

En el nostre centre mèdic oficial a Alzira, una vegada s’hagen superat amb èxit les proves mèdiques i psicològiques requerides, s’atorgarà el certificat mèdic oficial per a obtindre la llicència de tinença d’animals perillosos, o la seua renovació.

A continuació es troba a la seua disposició un dossier informatiu per a realitzar el tràmit corresponent i els formularis necessaris.

QUI HO POT SOL·LICITAR?

Les persones residents a València que desitgen ser titulars de gossos potencialment perillosos, així com aquelles altres que, sense ser-los, passegen habitualment als dits animals, i que siguen residents a València.

REQUISITS

  • Sol·licitar i obtindre la llicència abans de posseir l’animal.
  • Una vegada concedida la llicència, anualment s’haurà de presentar una instància en Registre d’entrada, adjuntant la documentació assenyalada, a fi de mantindre la vigència de la mateixa.
  • Cada cinc anys, s’haurà de renovar la llicència atorgada.
  • En el cas dels gossos deurà, simultàniament, sol·licitar-se la Inscripció en el Cens Caní Municipal.

QUAN SOL·LICITAR-HO

  • En el cas de gossos: abans de que complisca tres mesos de vida o un mes des de l’adquisició.
  • En els altres casos: abans de posseir l’animal.

Descàrrega ací el document para més informació sobre la documentació a presentar i l’obtenció de l’imprés de sol·licitud.

Descàrrega ací el document para la sol·licitud del cens caní.

Són gossos potencialment perillosos les següents races (amb més de 3 mesos d'edat) :

Doberman, Dogo Argentino, Dogo De Burdeos, Fila Brasileño, MastÍn Napolitano, Perro De Presa Canario, Perro De Presa Mallorquín, Rottweiler, Staffordshire Bull Terrier i Tosa Inu.

Gossos que siguen encreuament de les anteriors races entre si, o amb altres races, obtenint una tipologia semblant

A alguna d’estes races, així com aquells les característiques dels quals es corresponguen amb totes o la majoria de què figuren en l’Annex II del Reial Decret 287/2002 de 22 de març, que desenrotlla la Llei 50/99, del Règim Jurídic d’Animals Potencialment Perillosos, llevat de les excepcions referents a gossos guia o d’assistència, conforme condicions establides en el citat RD.

Gossos que manifesten un caràcter marcadament agressiu

O que hagen protagonitzat agressions a persones o a altres animals. La potencial perillositat haurà de ser apreciada per l’autoritat competent, amb un informe previ d’un veterinari, oficial o col·legiat, designat o habilitat per l’autoritat competent autonòmica o municipal.

Animals de la fauna salvatge:

Classe dels rèptils: tots els cocodrils, caimans i ofidis verinosos, i de la resta tots els que superen els 2 quilograms de pes actual o adult.

Artròpodes i peixos: aquells la inoculació de verí dels quals precise d’hospitalització de l’agredit, sent l’agredit una persona no al·lèrgica al tòxic. Mamífers: aquells que superen els 10 quilograms en estat adult.

ACCEPTEM PAGAMENTS AMB TARGETA DE CRÈDIT