CARNET PER A GRUISTA

Per a adquirir o renovar la llicència d’operador de grua torre o grua mòbil autopropulsada és obligatori posseir un certificat mèdic i psicotècnic oficial on conste l’agudesa visual, el sentit de l’orientació, l’equilibri i l’agudesa auditiva del sol·licitant així com les corresponents capacitats psicològiques. Una vegada superat el certificat mèdic oficial, el carnet d’operador de grua tindrà una validesa de cinc anys, transcorreguts els quals podrà renovar-se pels mateixos períodes.

L’obtenció del carnet requerirà la concurrència dels requisits següents:

  • Ser major d’edat.
  • Estar en possessió d’un certificat d’estudis primaris.
  • Superar un examen mèdic sobre agudesa visual, sentit de l’orientació, equilibri i agudesa auditiva i aptituds psicològiques.
  • La superació d’un curs teoricopràctic impartit per una entitat acreditada per l’òrgan competent de la comunitat autònoma on es realitze el curs.
  • La superació d’un examen realitzat per l’òrgan competent de la comunitat autònoma on s’ha realitzat el curs indicat en el paràgraf anterior.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

DNI en vigor.
Li entreguem 8 fotografíes de
manera gratuita.
ACCEPTEM PAGAMENTS AMB TARGETA DE CRÈDIT